Tue | Apr 7, 2020

Carolyn Cooper | Fire pon di bad-breed dog owner dem!

Published:Sunday | February 16, 2020 | 12:32 AM

CHAKA-CHAKA SPELLING

Sunday gone, mi go fi a lickle walk eena di early morning. One nice breeze did a blow an mi feel sweet. Mi buss one corner an wa mi see? One hell of a dog eena di road! Di dog start bark after mi an a gwaan like seh it waan come rush mi. Mi frighten so til. Mi no know weh fi do. It come een like mi paralyse. A dat save mi. Any how mi did run, di dog wuda must run mi down an nyam mi up. It look pon mi; an it stop bark; an it walk off.

All mi kuda tink bout a di bible verse, Psalm 34:7, King James Version: “The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them.” Wen mi ketch up miself, mi cuss some breed a bad word. Weh di wats-it wats-it owner fi di wats-it wats-it dog? Di Edna Manley College valedictorian kuda tek lesson from mi. An mi sorry fi di poor angel. Im dis a fi cork im ears.

Wen mi move eena dis ya community, mi did tink se most a di people dem wuda nice an deestant. Mi done know seh yu can’t judge people offa money. Nuff smaddy wid plenty money no have no behaviour. But mi never tink seh so much a mi neighbour dem wuda so worthless. Wa mek dem dog outa road a terrorise people? Dem no kya!

One evening, mi gi one man an one woman drive down di hill. Dem glad so til. Dem tell mi seh a bout 15 minute dem stand up deh, can’t go down di road becau one bad dog out deh. Yu work whole day an yu waan go a yu yard. An dog a stop yu? Wa mek? Becau di bad-breed dog owner dem naa no conscience.

WHO NO HEAR

One next morning, mi back pon mi lickle walk an mi see one a mi neighbour a walk im dog. A no soso walk di dog a waak. It a doodoo up di place.

So mi seh to di owner, “I hope you’re going to clean up after your dog”.

Hear im, “I thought it would just melt into the grass”.

So mi aks im, “Why don’t you let it melt into the grass in front of your house?”

Im seh, “I just follow the dog”.

So mi tell im seh im better mek di dog follow im.

Wen mi come back up di road, di dog owner seh, “I cleaned it up”.

Im a gwaan like seh mi fi gi im medal fi do weh im well an know seh im suppose fi do!

An talk bout fire pon mi bad-breed neighbour dem! Dem burn fire all di time. Morning, noon an night. Mi ha fi a walk bout an beg dem fi out fire. Yu a go tell mi seh dem no know seh it illegal fi burn fire eena residential community? Di ongle way dem a go stop it, a wen fire get weh an burn down one a dem house. Who no hear a go feel.

PRAPA-PRAPA SPELIN

Sonde gaan, mi go fi a likl waak iina di orli maanin. Wan nais briiz did a bluo an mi fiil swiit. Mi bos wan kaana an wa mi si? Wan el av a daag iina di ruod! Di daag staat baak aafta mi an a gwaan laik se it waahn kom rosh mi. Mi fraitn so til. Mi no nuo we fi du. It kom iin laik mi paralaiz. A dat siev mi. Eni ou mi did ron, di daag wuda mos ron mi dong an nyam mi op. It luk pan mi; an it stap baak; an it waak aaf.

Aal mi kuda tink bout a di baibl vors, Saam 34:7, King James Vorshan: “The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them.” Wen mi kech op miself, mi kos som briid a bad wod. We di wats-it wats-it uona fi di wats-it wats-it daag? Di Edna Manley College validiktuoriyan kuda tek lesn fram mi. An mi sari fi di puor ienjel. Im dis a fi kaak im iez.

Wen mi muov iina dis ya komyuuniti, mi did tingk se muos a di piipl dem wuda nais an diistant. Mi don nuo se yu kyaahn joj piipl aafa moni. Nof smadi wid plenti moni no av nuo biyievya. Bot mi neva tingk se so moch a mi nieba dem wuda so wotlis. Wa mek dem daag outa ruod a teroraiz piipl? Dem no kya!

Wan iivnin, mi gi wan man an wan uman jraiv dong di il. Dem glad so til. Dem tel mi se a bout 15 minit dem stan op de, kyaahn go dong di ruod bikaa wan bad daag out de. Yu wok uol die an yu waahn go a yu yaad. An daag a stap yu? Wa mek? Bikaa di bad-briid daag uona dem naa no kanshens.

UU NO IER

Wan neks maanin, mi bak pan mi likl waak an mi si wan a mi nieba a waak im daag. A no suoso waak di daag a waak. It a duudu op di plies.

So mi se tu di uona, “I hope you’re going to clean up after your dog.”

Ier im, “I thought it would just melt into the grass.”

So mi aks im, “Why don’t you let it melt into the grass in front of your house?”

Im se, “I just follow the dog”.

So mi tel im se im beta mek di daag fala im.

Wen mi kom bak op di ruod, di daag uona se, “I cleaned it up”.

Im a gwaan laik se mi fi gi im medal fi du we im wel an nuo se im sopuoz fi du!

An taak bout faiya pan mi bad-briid nieba dem! Dem bon faiya aal di taim. Maanin, nuun an nait. Mi a fi a waak bout an beg dem fi out faiya. Yu a go tel mi se dem no nuo se it iliigal fi bon faiya iina residenshal komyuuniti? Di ongl wie dem a go stap it, a wen faiya get we an bon dong wan a dem ous. Uu no ier a go fiil.

- Carolyn Cooper, PhD, is a specialist on culture and development. Email feedback to columns@gleanerjm.com and karokupa@gmail.com